fbpx

Category - ทางนำชีวิต

โลกนี้ โลกหน้า : ทางนำชีวิต ชุด ยินดี…ที่รู้จัก

หนึ่งในหลักความเชื่อสำคัญของชาวมุสลิมคือ การเชื่อว่าโลกนี้เป็นเพียงทางผ่าน ชีวิตบนโลกใบนี้เป็นเพียงบททดสอบ เพื่อผลตอบแทนในวันตัดสิน และชีวิตจริงรอเราอยู่ที่โลกหน้า...

เพราะเราคือชีวิตเดียวกัน : ทางนำชีวิต ชุด ยินดี…ที่รู้จัก

หนึ่งในหลักศรัทธาสำคัญของศาสนาอิสลาม คือการเชื่อว่าทุกสรรพสิ่งในจักรวาลล้วนมาจากการสร้างของพระผู้เป็นเจ้า ไม่ว่าสิ่งนั้นจะมีหรือไม่มีชีวิตก็ตาม ด้วยเหตุนี้มนุษย์ซึ่งเป็นหนึ่งในสิ่งที่พระองค์ทรงสร้าง จึงมีเกียรติและศักดิ์ศรีเท่าเทียมกัน...

เด็กกำพร้า ภารกิจผู้ศรัทธา : ทางนำชีวิต ชุด ยินดี…ที่รู้จัก

ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่เพียงพรากชีวิตผู้คนไปเป็นจำนวนมากเท่านั้น แต่ยังได้พรากความรักความอบอุ่นของครอบครัวที่พร้อมหน้าไปจากเด็กและเยาวชนในพื้นที่อีกด้วย ส่งผลให้ เด็กกำพร้า...

เจตนารมณ์แห่งกฎหมายอิสลาม : ทางนำชีวิต ชุด ยินดี…ที่รู้จัก

กฎหมายอิสลาม คือการประยุกต์ใช้หลักคำสอนที่พระเจ้าประทานให้กับมนุษยชาติผ่านทางคัมภีร์อัลกุรอานและท่านศาสนทูตมุฮัมหมัด กับบริบทและสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมแต่ละยุคสมัย กฎหมายอิสลามนั้นมุ่งเน้นไปที่การคุ้มครองมนุษย์ใน 5 ประการด้วยกันคือ...

โต๊ะครู ชีวิตและความคิดของครูสอนศาสนา : ทางนำชีวิต ชุด ยินดี…ที่รู้จัก

มุสลิม เป็นศาสนิกชนที่มีชีวิตผูกพันกับหลักธรรมคำสอนของศาสนาเป็นอย่างมาก เพราะอิสลามเป็นดั่งแนวทางในการดำเนินชีวิตและเป็นแนวทางที่ได้รับการชี้นำจากพระผู้เป็นเจ้า...

มัสยิด บทบาทที่ถูกละเลย : ทางนำชีวิต ชุด ยินดี…ที่รู้จัก

มัสยิดไม่ได้เป็นเพียงอาคารที่ใช้สำหรับทำการละหมาดเท่านั้น แต่มัสยิดยังเป็นองค์กรที่มีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาผู้คนและพัฒนามุสลิมให้เป็นผู้ศรัทธาที่สมบูรณ์ มัสยิดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้กลายเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของชุมชนมุสลิม...

โรงเรียนแขก : ทางนำชีวิต ชุด ยินดี…ที่รู้จัก

อิสลามเป็นศาสนาที่หลักธรรมคำสอนครอบคลุมทุกมิติการดำเนินชีวิตของมนุษย์ ส่งผลให้องค์ความรู้ของอิสลามนั้นลึกซึ้ง กว้างขวาง และหลากหลาย กระทั่งกลายเป็นแขนงวิชาต่างๆ มากมายให้มนุษย์ได้ศึกษา...

การเงินอิสลาม รากฐานแห่งการช่วยเหลือ : ทางนำชีวิต ชุด ยินดี…ที่รู้จัก

หลักธรรมคำสอนในศาสนาอิสลามนั้นกว้างขวางและครอบคลุมทุกมิติการดำเนินชีวิต ด้วยเหตุนี้ชาวมุสลิมผู้ศรัทธาจึงนำจริยธรรมและปรัชญาทางเศรษฐศาสตร์ของอิสลามมาปรับใช้กับระบบการเงินและการธนาคารสมัยใหม่  กระทั่งเกิดระบบการเงินแบบใหม่ที่เรียกว่า...

อาหารอิสลาม รสชาติแห่งวัฒนธรรม : ทางนำชีวิต ชุด ยินดี…ที่รู้จัก

อิสลามถือกำเนิดขึ้นเมื่อ 1,400 กว่าปีก่อนในคาบสมุทรอาหรับ ก่อนจะขยายไปยังพื้นที่ต่างๆ กระทั่งมีชาวมุสลิมกระจายตัวอยู่ทั่วโลกในปัจจุบัน ส่งผลให้มุสลิมประกอบไปด้วยผู้คนหลากหลายชาติพันธุ์...

หนังสือมุสลิม : ทางนำชีวิต ชุด ยินดี…ที่รู้จัก

อิสลาม เป็นศาสนาที่เน้นย้ำและสั่งใช้ให้ผู้ศรัทธานั้นอ่าน ดังจะเห็นได้ในโองการแรกของคัมภีร์อัลกุรอาน ที่พระเจ้าประทานให้กับมนุษย์นั้นคือคำว่า “จงอ่าน” ด้วยความที่ตระหนักในคำสั่งใช้ของพระผู้เป็นเจ้า...

ธุรกิจมุสลิม : ทางนำชีวิต ชุด ยินดี…ที่รู้จัก

ก่อนจะได้รับแต่งตั้งจากพระผู้เป็นเจ้าให้เป็นศาสนทูต ท่านนบีมุฮัมหมัด เป็นนักธุรกิจมาก่อน ท่านเป็นผู้นำขบวนสินค้าไปค้าขายยังต่างเมือง ด้วยเหตุนี้ท่านจึงสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชาติของท่านทำการธุรกิจการค้า ดังวจนะของท่านที่ว่า...

เครื่องแต่งกายมุสลิม เสน่ห์แห่งการปกปิด : ทางนำชีวิต ชุด ยินดี…ที่รู้จัก

อิสลามเป็นศาสนาที่ให้ความสำคัญกับทุกเรื่องราวในชีวิต ไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องใหญ่ดังเช่นเรื่องความเชื่อความศรัทธา หรือจะเป็นเรื่องเล็กน้อยเพียงการสวมใส่เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย...

สื่อมุสลิม อำนาจบนความรับผิดชอบ : ทางนำชีวิต ชุด ยินดี…ที่รู้จัก

อิสลามเป็นศาสนาที่ไม่เพียงเน้นย้ำให้ผู้ศรัทธาประพฤติตนเป็นคนดีและออกห่างจากสิ่งชั่วร้ายเท่านั้น แต่ยังสั่งใช้ให้เชิญชวนกันทำความดีอีกด้วย และเครื่องมือสำคัญที่ชาวมุสลิมผู้ศรัทธาใช้ในการเชิญชวนผู้คนไปสู่ความดีนั่นก็คือ สื่อ สื่อมุสลิม...

แพทย์แผนศรัทธา : ทางนำชีวิต ชุด ยินดี…ที่รู้จัก

ในทัศนะอิสลาม แพทย์ ถือเป็นบุคลากรที่สำคัญและมีความจำเป็นต่อสังคม นักวิชาการอิสลามในอดีตยึดถือว่า การเรียนแพทย์นั้นเป็น ข้อบังคับทางศาสนา ตามหลักนิติศาสตร์อิสลาม ที่ทุกชุมชนมุสลิมจำเป็นต้องมีแพทย์ 1 คนเป็นอย่างน้อย...

มุสลิมอาสา : ทางนำชีวิต ชุด ยินดี…ที่รู้จัก

ในด้านภาษา คำว่าอิสลามมีความหมายว่าความสันติ ดังนั้นชาวมุสลิมผู้รับนับถือศาสนาอิสลามจึงเป็นศาสนิกชนที่ตั้งมั่นอยู่บนความสันติ ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น ความสันติที่มีต่อตนเองเกิดขึ้นจากการดำรงวิถีบนความดีงาม กระทำในสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าสั่งใช้...

ชะบ๊าบ คนหนุ่มสาวแห่งอิสลาม : ทางนำชีวิต ชุด ยินดี…ที่รู้จัก

ชะบ๊าบ เป็นคำภาษาอาหรับแปลว่า เยาวชนหรือคนหนุ่มสาว เป็นช่วงวัยที่อิสลามเน้นย้ำและให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะหนุ่มสาวเป็นช่วงวัยที่ทรงพลัง เปรียบดั่งกระแสน้ำเชี่ยวกราก ที่เป็นทั้งต้นกำเนิดของพลังงาน...

นิกะห์ สู่ความสมบูรณ์ของชีวิต : ทางนำชีวิต ชุด ยินดี…ที่รู้จัก

นิกะห์ คือพิธีแต่งงานในศาสนาอิสลาม เป็นพิธีที่มีเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ชัดเจน ในอิสลามมองว่าความรักของชายหญิงไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของคนสองคน...

ฮาลาล – ฮารอม : ทางนำชีวิต ชุด ยินดี…ที่รู้จัก

“ฮาลาล” เป็นคำภาษาอาหรับ หมายถึงสิ่งที่ศาสนาอนุมัติ เช่น อนุมัติให้กิน อนุมัติให้ดื่ม รวมถึงอนุมัติให้กระทำ ส่วนคำว่า “ฮารอม” นั้นเป็นคำที่มีความหมายตรงกันข้าม นั่นก็คือสิ่งที่ศาสนาห้าม...

กุรบ่าน อาหารมื้อศรัทธา : ทางนำชีวิต ชุด ยินดี…ที่รู้จัก

กุรบ่าน คือการเชือดสัตว์พลีเพื่อพระผู้เป็นเจ้า ในโอกาสแห่งการเฉลิมฉลองวันเทศกาลอีดิ้ลอัฎฮา อันเป็นวันที่มุสลิมทั่วโลกเฉลิมฉลองแสดงความยินดีแก่มุสลิมจากส่วนต่าง ๆ ของโลกที่ได้มีโอกาสไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ นครมักกะห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย...

ฮัจญ์ สักครั้งในชีวิต : ทางนำชีวิต ชุด ยินดี…ที่รู้จัก

ฮัจญ์ คือการเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจที่นครมักกะห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ตามวันเวลาและสถานที่ต่าง ๆ ที่ทางศาสนาอิสลามกำหนดไว้ ซึ่งศาสนกิจข้อนี้เป็นหน้าที่สำหรับมุสลิมทั้งชายและหญิง ทุกคนที่มีความสามารถในด้านร่างกาย ทรัพย์สิน และการเดินทาง...