fbpx

เพราะเราคือชีวิตเดียวกัน : ทางนำชีวิต ชุด ยินดี…ที่รู้จัก

หนึ่งในหลักศรัทธาสำคัญของศาสนาอิสลาม คือการเชื่อว่าทุกสรรพสิ่งในจักรวาลล้วนมาจากการสร้างของพระผู้เป็นเจ้า ไม่ว่าสิ่งนั้นจะมีหรือไม่มีชีวิตก็ตาม ด้วยเหตุนี้มนุษย์ซึ่งเป็นหนึ่งในสิ่งที่พระองค์ทรงสร้าง จึงมีเกียรติและศักดิ์ศรีเท่าเทียมกัน ไม่ว่ามนุษย์คนนั้นจะมีความเชื่อและศรัทธาเช่นไรก็ตาม

และด้วยความที่มนุษย์มีเกียรติและมีศักดิ์ศรีในฐานะสิ่งที่พระองค์ทรงสร้าง คำสอนของอิสลามจึงไม่ได้สอนให้ผู้ศรัทธาปฏิบัติเพียงแต่ศาสนกิจในด้านต่างๆ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระผู้เป็นเจ้าเท่านั้น แต่คำสอนของอิสลามยังครอบคลุมถึงการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันของมนุษย์อีกด้วย

รายการจะนำเสนอให้เห็นถึงความเชื่อมโยงกันของมนุษย์ทุกชาติ ศาสนา ภาษา และเผ่าพันธุ์ ว่าล้วนมีความเหมือนกันมากกว่าความต่าง และต่างล้วนมีจุดกำเนิดมาจากที่เดียวกัน เพราะเราต่างมาจากชีวิตเดียวกัน เพื่อก้าวข้ามกำแพงแห่งความแตกต่างระหว่างมนุษย์

 

ทางนำชีวิต ชุด “ยินดีที่รู้จัก” รายการสารคดีโทรทัศน์ที่นำเสนอเรื่องราวของศาสนาอิสลาม ผ่านการเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรม และกิจกรรมทางสังคมของชาวมุสลิมที่อาศัยอยู่ในแต่ละภูมิภาคทั่วประเทศไทย  ที่เป็นดั่งตัวอย่างภาคปฏิบัติของหลักธรรมคำสอนจากพระผู้เป็นเจ้า ผ่านการสัมภาษณ์และพูดคุยกับชาวมุสลิมในหลายภูมิภาคทั่วประเทศ โดยหวังว่าความรู้จักจะเป็นจุดเริ่มต้นของการความเข้าใจกันและกันของผู้คนในสังคม

อ่านเรื่องนี้แล้วคิดอย่างไร ?

About author View all posts Author website

Halal Life

Halal Life

Halal Life สื่อออนไลน์ที่นำเสนอแนวคิด และองค์ความรู้ที่ฮาลาล ผ่านเรื่องราว ผ่านมุมมอง และผ่านประสบการณ์ของหลากหลายผู้คน เพื่อเชื่อมโยงผู้คนที่ใช้ชีวิตในแบบฮาลาลเข้าไว้ด้วยกัน