fbpx

มุสลิมอาสา : ทางนำชีวิต ชุด ยินดี…ที่รู้จัก

ในด้านภาษา คำว่าอิสลามมีความหมายว่าความสันติ ดังนั้นชาวมุสลิมผู้รับนับถือศาสนาอิสลามจึงเป็นศาสนิกชนที่ตั้งมั่นอยู่บนความสันติ ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น

ความสันติที่มีต่อตนเองเกิดขึ้นจากการดำรงวิถีบนความดีงาม กระทำในสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าสั่งใช้ และห่างไกลจากสิ่งที่พระองค์ทรงห้าม ส่วนความสันติที่มีต่อผู้อื่นนั้นคือการมอบคุณงามความดีและช่วยเหลือผู้อื่นให้รอดพ้นจากความยากลำบาก และนั่นคือหน้าที่สำคัญของการเป็นมุสลิมผู้ศรัทธา

รายการจะไปพูดคุยและติดตามการทำงานของกลุ่มคนมุสลิมหลากหลายกลุ่มที่รวมตัวกันช่วยเหลือผู้อื่น นำเสนอให้เห็นถึงความจำเป็นและความสำคัญของการช่วยเหลือกันและกันของผู้คนในสังคม

 

ทางนำชีวิต ชุด “ยินดีที่รู้จัก” รายการสารคดีโทรทัศน์ที่นำเสนอเรื่องราวของศาสนาอิสลาม ผ่านการเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรม และกิจกรรมทางสังคมของชาวมุสลิมที่อาศัยอยู่ในแต่ละภูมิภาคทั่วประเทศไทย  ที่เป็นดั่งตัวอย่างภาคปฏิบัติของหลักธรรมคำสอนจากพระผู้เป็นเจ้า ผ่านการสัมภาษณ์และพูดคุยกับชาวมุสลิมในหลายภูมิภาคทั่วประเทศ โดยหวังว่าความรู้จักจะเป็นจุดเริ่มต้นของการความเข้าใจกันและกันของผู้คนในสังคม

อ่านเรื่องนี้แล้วคิดอย่างไร ?

About author View all posts Author website

Halal Life

Halal Life

Halal Life สื่อออนไลน์ที่นำเสนอแนวคิด และองค์ความรู้ที่ฮาลาล ผ่านเรื่องราว ผ่านมุมมอง และผ่านประสบการณ์ของหลากหลายผู้คน เพื่อเชื่อมโยงผู้คนที่ใช้ชีวิตในแบบฮาลาลเข้าไว้ด้วยกัน