fbpx

แนวคิดการทำงานรับใช้ศาสนา – อัลอัค

ในเมื่อ “ศาสนา” นี้หมายถึงอิสลาม แนวคิดย่อมมีทิศทางที่เป็นไปตามทิศทางและลักษณะของอิสลามนั่นเอง อย่างเช่น

1. ศาสนานี้เป็นของอัลลอฮฺ มาจากอัลลอฮฺ และกระทำไปเพื่ออัลลอฮฺ ดังนั้น การทำงานอิสลามจึงเป็นการทำงานภายใต้แนวคิดการเป็นบ่าว(อุบูดียะฮฺ)ต่ออัลลอฮฺ ในฐานะผู้ที่ยอมจำนนต่อพระองค์

ฉะนั้น จึงเป็นไปไม่ได้ที่คนทำงานจะยึดติดกับตัวเองและกระทำสิ่งต่างๆ โดยมีองค์กรเป็นศูนย์กลาง ถึงแม้ตนเองอาจมีบทบาทมากและมีองค์กรสังกัด แต่มันก็จะต้องก้าวไปให้พ้นการยึดติดต่อตนเองและต่อองค์กรตนเอง รวมไปถึงต่อวัตถุหรือต่อสถานะต่างๆ ต่อสำนักคิด ครูบาอาจารย์ และอื่นๆ ทุกอย่างนั้นเป็นไปเพื่อแสวงหาความเป็นบ่าวที่แท้จริง… การทำงานที่แท้จริงนั้นเป็นไปเพื่อรักษาสถานะของการเป็นบ่าวที่ยอมจำนน ผลที่ได้รับดีๆ ในโลกนี้และโลกหน้าล้วนแต่เป็นเรื่องที่ให้ความหมายว่าเป็น “รางวัล” มิใช่ “เป้าหมาย” ที่แท้จริง

คนทำงานจะต้องระวังตนเองอยู่ตลอดเวลาในการรักษาความอิคลาศ จะไม่มีคนทำงานใดที่คิดว่าตัวเองอิคลาศแล้วโดยเด็ดขาด การระวังตนในเรื่องอิคลาศจะต้องมีอยู่ในความรู้สึกตลอดเวลา

2. ศาสนานี้เป็นศาสนาที่ไม่แยกผู้คนออกเป็นนักบวชและฆราวาส คนทำงานศาสนาจึงไม่ได้เป็นชนชั้นพิเศษที่คอยทำหน้าที่บรรยาย “ศาสนธรรม” กันอย่างเดียว โดยไม่มีระบบการแสวงหาปัจจัยเป็นของตัวเอง คนทำงานที่รวมกันเป็นทีมนั้นจะต้องมีฝ่ายเฉพาะหรือสร้างสายงานขึ้นในการแสวงหาปัจจัยยังชีพ ยิ่งกว่านั้นต้องพัฒนาศักยภาพในเรื่องนี้ให้มีพัฒนาการที่แข็งแกร่งขึ้นไปอีกด้วย

ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่า คนทำงานไม่ไยดีกับการช่วยเหลือผ่านการบริจาคต่างๆ จริงๆแล้วสิ่งนี้กลับสำคัญอย่างยิ่ง แต่ต้องพิจารณามุมมองการบริจาคในแบบที่แตกต่างจากการ “เรี่ยไร” ที่เกิดขึ้นอย่างไม่เหมาะสมอยู่บ่อย ๆ การบริจาคจากคนทั่วไปควรเป็นไปอย่างมีแบบแผน เงียบๆ แต่ต้องปลอดจากการทุจริต และจะต้องไม่เหมือน “การขอ” แต่เป็นส่วนหนึ่งที่กลมกลืนอยู่ในการทำงานของตัวมันเอง ที่มาจากคนทำงานกันเองก่อนและมาจากผู้สนับสนุนในระดับต่างๆ

เช่นเดียวกันคนทำงานต้องไม่ตก “หลุมดำ” ทางความคิดแบบทุนนิยม ที่มุ่งแสวงหาความมั่งคั่งโดยผ่านการทำงานดะอวะฮฺ อันนี้จะกลายเป็นอะไรที่อันตรายยิ่ง เพราะโดยพื้นฐานคนทำงานจำนวนมากเป็นผู้ที่เข้าถึงข้อมูลทางเศรษฐกิจและมีทักษะสมัยใหม่ดี เมื่อเอามาใช้ในการ “สร้างเงิน” มันก็ไปได้ดีอยู่เสมอ จนบางครั้งอาจลืมไปว่าการไป “สร้างเงิน” เพื่อกลับมาค้ำจุนฐานของการทำงานดะอฺวะฮฺ มิใช่การเอางานดะอฺวะฮฺไปสร้างเงิน เพื่อเอาไช้บำรุงชีวิตส่วนตัว แล้วสุดท้ายงานดะอฺวะฮฺก็ขาดพลังแห่งการเสียสละ ด้อยคุณค่าและกลวงใน (กลับไปดูข้อ 1)

3. อิสลามไม่ได้เป็นศาสนาแบบที่แยกชีวิตทางจิตวิญญาณออกไป แต่อิสลามเป็นปรากฎการณ์ชีวิตที่ครอบคลุมทุกด้าน ดังนั้น งานดะอวะฮฺก็ย่อมปรากฏขึ้นในทุกมิติของชีวิต ทั้งในงานการศึกษา เศรษฐกิจ การเมือง สังคม การสงเคราะห์ สาธารณสุข การอบรม ครอบครัว งานผู้หญิง งานเยาวชน ฯลฯ คนทำงานจึงต้องตระหนักถึงความชอบและความถนัดของตนเอง ต้องพัฒนาศักยภาพตนเองขึ้นตามความชอบและถนัด เพื่อนำไปรับใช้สนามที่ตนเองเล่นได้ดีและมีความสุข

จึงเป็นไปไม่ได้ที่คนทำงานสนามหนึ่งจะไปดูหมิ่นคนทำงานหรือเห็นงานคนอื่นที่ทำด้อยคุณค่าลง เพียงเพราะมีสนามการทำงานที่แตกต่างกับตนเอง

หากการทำงานเป็นไปด้วยอิคลาศ มีวิธีการที่ถูกต้อง และคนทำงานสามารถพัฒนาความถนัดของตนเองให้ชำนาญการได้ นั่นย่อมเป็นงานที่ครบองค์ประกอบของงานที่อัลลอฮฺรัก (กลับไปดูข้อ 1 อีกครั้ง)

 

ตัวอย่างใหญ่ ๆ ยกมา 3 เรื่องนี้ สำหรับคนทำงานศาสนา ก็มาจากลักษณะของศาสนาอิสลามที่ไม่ได้เหมือน “ศาสนา” อย่างที่คนทั่วไปเข้าใจ … อิสลามไม่ได้เป็นระบบพิธีกรรมที่มนุษย์สร้างขึ้น แต่เป็นปรากฏการณ์ที่อยู่ในธรรมชาติแห่งการสร้าง คนทำงานศาสนาจึงไม่ใช่ผู้ประกอบพิธี แต่เป็นผู้ที่พยายามให้ปรากฏการณ์นี้เป็นจริงขึ้นในชีวิตของมนุษย์ … คนทำงานศาสนา(อิสลาม) เป็นผู้เรียกร้องสู่สันติภาพ เพราะสันติภาพที่แท้จริงก่อเกิดมาจากการนำชีวิตเข้าไปสู่ธรรมชาติดั้งเดิม(ฟิฏเราะฮฺ)แห่งการสร้าง สู่การยอมจำนวนต่อผู้สร้างนั่นเอง

จริงๆ แล้วชีวิตมุสลิมที่ดี(ตามมาตรฐาน) ย่อมต้องเป็นคนทำงานศาสนาในแบบใดแบบหนึ่ง ในสนามใดสนามหนึ่ง ในความถนัดแบบใดแบบหนึ่ง ในแถวใดแถวหนึ่ง … กลุ่มคน “ทำงานศาสนา” ตระกูลคนทำงานศาสนานั้น อาจจะมีอยู่จริง แต่มิใช่เจตนาที่จะทำให้มันเกิดเป็นชนชั้นพิเศษอะไรขึ้นมา ถ้าทำเช่นนั้นมันย่อมเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สะท้อนความไม่เข้าใจต่อความหมายของคำว่า “ศาสนา”(ดีน) ที่ให้ความหมายโดยคำสอนอิสลาม

เรื่องโดย : อัล อัค

อ่านเรื่องนี้แล้วคิดอย่างไร ?

About author View all posts Author website

Halal Life

Halal Life

Halal Life สื่อออนไลน์ที่นำเสนอแนวคิด และองค์ความรู้ที่ฮาลาล ผ่านเรื่องราว ผ่านมุมมอง และผ่านประสบการณ์ของหลากหลายผู้คน เพื่อเชื่อมโยงผู้คนที่ใช้ชีวิตในแบบฮาลาลเข้าไว้ด้วยกัน