fbpx

Tag - โต๊ะครู

ปอเนาะ..โรงเรียนสอนชีวิต

โต๊ะครู ปอเนาะ เป็นครูสอนศาสนาอิสลาม ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อชีวิตของเยาวชนชาวมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้  โต๊ะครูนอกจากเป็นผู้รู้ด้านศาสนายังเป็นผู้ที่มีความใกล้ชิดกับชุมชน เพราะต้องดูแลเด็กๆ เยาวชนในพื้นที่ที่เข้ามาเรียนศาสนาแบบกินนอน...