fbpx

Tag - ปามุกคาเล

ปามุกคาเล ปราสาทปุยฝ้ายแห่งตุรกี

ปามุกคาเล เป็นภาษาตุรกี ปามุก แปลว่า ฝ้าย คาเล แปลว่า ปราสาท รวมกันจึงหมายถึง ปราสาทปุยฝ้ายตั้งชื่อตามลักษณะภูมิศาสตร์ ซึ่งเกิดจากปรากฏการณ์ที่ตะกอนของหินปูนทำปฏิกิริยากับอากาศ...