Okoso-Zukin ฮิญาบฤดูหนาวของหญิงชาวญี่ปุ่นในอดีต

Okoso-Zukin (御高祖頭巾) เป็นวัฒนธรรมการแต่งกายของสตรีชาวญี่ … อ่านเพิ่มเติม Okoso-Zukin ฮิญาบฤดูหนาวของหญิงชาวญี่ปุ่นในอดีต