fbpx

หุ้นฮาลาล : การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แบบฮาลาลๆ

การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ก็เป็นทางเลือกหนึ่งในการสร้างความงอกเงยให้แก่ทรัพย์สินได้เช่นกัน เป็นการลงทุนโดยการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทต่างๆที่ จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ การลงทุนในหุ้นสามัญตรงกับหลักการมุซาเราะห์กะฮ์ (Musharakah) ของอิสลาม คือ การเป็นหุ้นส่วน โดยร่วมกันเป็นเจ้าของกิจการ ด้วยการวิเคราะห์พื้นฐานของกิจการ (Fundamental Analysis) หรือการวิเคราะห์ด้านเทคนิด (Technical analysis) มีผลตอบแทนจากการลงทุนคือ กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์ (Capital gain) เงินปันผล (Dividend) โดยหลักการแล้ว นักลงทุนจะได้รับผลตอบแทน เพิ่มขึ้นตราบใดที่บริษัทมีผลประกอบการที่ดีและหุ้นมีราคาเพิ่มขึ้น ซึ่งการลงทุนนั้นโดยจะต้องไม่ขัดกับหลักการชะรีฮะห์หรือ หุ้นที่ฮาลาล ดังต่อไปนี้

ห้ามลงทุนที่เกี่ยวข้องกับริบา(Riba)หรือดอกเบี้ย ดังนั้นมุสลิมจึงไม่สามารถที่จะซื้อหุ้นสามัญของธนาคารพาณิชย์ต่างๆ รวมถึงบริษัทเช่าซื้อต่างๆ ซึ่งมีรายได้หลักจากการเรียกเก็บดอกเบี้ยจากการกู้ยืม และนอกจากนี้การเปิดบัญชีเพื่อจะทำการซื้อขายหุ้นนั้นห้ามทำการเปิดบัญชีแบบมาร์จิ้น (Margin) คือ บัญชีที่ต้องมีการจ่ายดอกเบี้ยให้บริษัท Broker ที่เปิดบัญชีเพราะเป็นบัญชีแบบกู้ยืม โดยใช้เงินสดบางส่วนเท่านั้น

ห้ามลงทุนที่เกี่ยวข้องกับความไม่แน่นอน(Gharar) ดังนั้นนักลงทุนมุสลิมจึงไม่สามารถซื้อหุ้นสามัญของบริษัทประกันภัยทั่วไป ที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ได้ เพราะธุรกิจประกันภัยทั่วไป นั้นมีความไม่แน่นอนในเรื่องของการการเคลมประกัน ซึ่งเราไม่ทราบว่าจะเกิดความเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุขึ้นเมื่อใด โดยที่ผู้ซื้อประกันจะต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันทุกๆเดือน เป็นธุรกิจที่ก่อให้เกิดการเอาเปรียบแก่ผู้ซื้อประกัน

ห้ามลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการพนัน(Maisir) ดังนั้นอิสลามจึงห้ามการลงทุนที่เข้าข่ายการพนัน เช่น การเข้าซื้อหุ้นโดยขาดการวิเคราะห์พื้นฐานของกิจการ (Fundamental Analysis) หรือการวิเคราะห์ด้านเทคนิด (Technical analysis) เป็นการลงทุนแบบปราศจากการวิเคราะห์และความรู้ ซึ่งเป็นการลงทุนแบบความเสี่ยงสูง (High risk) เรียกว่าเหมือนการเสี่ยงดวงออกหัวออกก้อย เช่นเดียวกับการพนัน รวมถึงห้ามซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการพนัน เช่น บริษัทลอตเตอรี่ออนไลน์ บริษัทที่ให้บริการเครื่องเล่นเสี่ยงโชค เป็นต้น

ห้ามลงทุนที่เกี่ยวข้องกับดำเนินธุรกิจขัดต่อหลักศาสนาอิสลาม เช่น ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์ สุรา สิ่งมึนเมาธุรกิจที่มีผลิตภัณฑ์เกี่ยวข้องกับสุกร  เลือดสัตว์ สิ่งที่น่ารังเกียจหรือนะยิส ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบันเทิง เช่น คาสิโน การพนัน โรงภาพยนตร์ ดนตรี สื่อลามก และธุรกิจบันเทิงในโรงแรม  ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับยาสูบบุหรี่ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตหรือจำหน่ายอาวุธ เป็นต้น

ในเรื่องของการการคัดเลือกหุ้นในการลงทุนแบบอิสลาม  สามารถอ่านรายละเอียดได้บทความเรื่อง การคัดเลือกหุ้นในการลงทุนแบบอิสลาม

กระบวนการคัดเลือกหุ้นฮาลาล

 

หลักเกณฑ์โดย FTSE SET Shariah Index พิจารณาเรื่องโครงสร้างทางการเงินเป็นหลัก โดยมีทัศนะว่าหากมีหนี้สิน ลูกหนี้หรือเงินสด มากกว่าอัตราส่วนกำหนด จะทำให้บริษัทไม่สามารถซื้อขายได้เพราะเหมือนกันการซื้อขายหนี้ หรือเงินสด ซึ่งอาจมีดอกเบี้ยมาเกี่ยวข้อง จึงมีการกำหนดการพิจารณาดังนี้
1) ส่วนของหนี้ (Debt) ต้องน้อยกว่า 33% ของสินทรัพย์รวม (Total assets)
2) ส่วนของเงินสดและดอกเบี้ย (Cash & Interest bearing) ต้องน้อยกว่า 33% ของสินทรัพย์รวม
3) สัดส่วนของบัญชีลูกหนี้และเงินสด (Accounts receivable & cash) ต้องน้อยกว่า 50% ของสินทรัพย์รวม
4) ดอกเบี้ยรวม (Total interest) และรายได้อื่นๆที่ไม่ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม (Non compliant activities income) ไม่ควรเกินกว่า 5% ของรายได้รวม (Total revenue) เนื่องจากอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ในธุรกิจที่ไม่ใช่อิสลาม

รายชื่อหุ้นฮาลาล ตามหลักเกณฑ์โดย FTSE SET Shariah Index ณ การสอบทาน รอบ กรกฏาคม 2557 (จะมีการทบทวนทุกๆ ครึ่งปี) มีดังนี้

รายชื่อหุ้นฮาลาล

 

นอกจากนี้สามารถที่จะใช้หลักเกณฑ์โดยตลาดหลักทรัพย์มาเลเซีย(SC Malaysia) พิจารณาเรื่องรายได้ต้องห้าม (non Halal income) เป็นหลักโดย โดยมีทัศนะว่าทรัพย์สิน (Assets) ของบริษัทมีแหล่งเงินทุนมาจากส่วนทุน (Equities) และส่วนหนี้สิน (Liabilities) สอดคล้องกับตามหลักการบัญชีสสากล (Accounting) จึงมีการกำหนดการพิจารณาดังนี้
1) รายได้จากดอกเบี้ย การพนัน สิ่งมึนเมา และสุกร ซึ่งไม่เกิน 5% เนื่องจากเป็นรายได้ที่ต้องห้ามหรือฮารามอย่างชัดเจน
2) รายได้จากดอกเบี้ยเงินฝาก และ บุหรี่ เนื่องจากเป็นรายได้ที่หลีกหนี้ได้ยากในสังคมปัจจุบัน (umum balwa) จึงอนุโลมให้ไม่เกิน 10% เช่น บริษัทอาจจะมีการฝากเงินไว้ในธนาคารโดยรายได้จากดอกเบี้ยธนาคารไม่เกิน 10 % เป็นต้น
3) รายได้จากการให้เช่าของบริษัทที่ให้เช่าพื้นที่ โดยที่อาจจะมีพื้นที่ให้เช่าเพื่อขายสิ่งที่ศาสนาอิสลามห้าม เช่น สิ่งมึนเมา สิ่งบันเทิง การพนัน อนุโลมให้ไม่เกิน ไม่เกิน 20% เช่น บริษัทซุบเปอร์มาเก็ต อาจจะมีส่วนที่ให้เช่าเพื่อชายสุรา หรือสิ่งบันเทิง จะต้องมีรายได้จากสิ่งเหล่านี้ไม่เกิน ไม่เกิน 20%
4) รายได้จากสินค้าหรือบริการบางส่วนที่อาจจะผิดหลักศาสนาอิสลามแต่เป็นประโยชน์ส่วนรวม (maslahah mursalah) ในสังคมที่ไม่ได้เป็นประเทศของมุสลิมของการดำเนินงานธุรกิจเช่น โรงแรมหรือรีสอร์ทอาจจะมีรายได้จาก คาราโอเกะ สิ่งบันเทิง ไม่เกิน 25%

อย่างไรก็ตามการใช้หลักเกณฑ์ของทางตลาดหลักทรัพย์มาเลเซีย(SC Malaysia) มาทำการคัดเลือกหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทยทั้งหมดนั้น จะต้องใช้เวลาและข้อมูลจำนวนมาก ผู้อ่านสามารถที่จะพิจารณาหุ้นเป็นรายๆตัวไปได้โดยอาศัยข้อมูลทางการเงินและพิจารณาหลักเกณฑ์ตามเงื่อนไข ซึ่งอาจจะต้องอาศัยทักษะทางด้านบัญชีและทางการเงิน โดยหาข้อูลทางการเงินของแต่ละบริษัทได้จาก รายงานประจำปี และรายงาน 56-1 ในเวบไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หากผู้เขียนมีเวลาในการรวบรวมข้อมูลจะนำรายชื่อหุ้นฮาลาลตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์มาเลเซีย(SC Malaysia) มานำเสนอในโอกาสต่อไป อินชาอัลลอฮฺ

Credit การเงินอิสลาม

อ่านเรื่องนี้แล้วคิดอย่างไร ?

About author View all posts Author website

Halal Life

Halal Life

Halal Life สื่อออนไลน์ที่นำเสนอแนวคิด และองค์ความรู้ที่ฮาลาล ผ่านเรื่องราว ผ่านมุมมอง และผ่านประสบการณ์ของหลากหลายผู้คน เพื่อเชื่อมโยงผู้คนที่ใช้ชีวิตในแบบฮาลาลเข้าไว้ด้วยกัน